Chi tiết dịch vụ
  •     Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, nhà máy;
  •     Đánh giá hiện trạng hệ thống, đề xuất giải pháp;
  •     Cải tạo và nâng cấp;
  •     Vận hành tại chỗ NMĐ, TBA và đường dây truyền tải;
  •     Cung cấp dịch vụ thử nghiệm hiệu suất cho Nhà máy điện mặt trời;
  •     Thu thập dữ liệu, giám sát, quản trị hệ thống SCADA;
  •     Quản trị NMĐ và TBA từ Trung tâm điều khiển;
  •     Quản trị cơ sở hạ tầng tích hợp;
Tin tức khác