Ngày hội hướng nghiệp & tuyển dụng năm 2017

Công ty Thành Đạt tham gia ngày Hội hướng nghiệp và tuyển dụng năm 2017 tại Trường Cáo đẳng Công nghệ Thủ Đức.